Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár, Főszékesegyházi Könyvtár  google

Editions on CD:

emblems

• Corpus of Spanish Emblem Books

• The Golden Age of European Emblematics

• Emblems of Wither & Rollenhagen

• Alciato, Emblemata. Critical Edition

• Emblems of the Society of Jesus

• Renaissance Books of Imprese

• Baroque Repertories of Imprese

symbols

• Hieroglyphics

• Animal Symbolism

• Mythographies

numismatics

• Renaissance Numismatics

• Complete Works of Hubert Goltzius

proverbial wisdom

• Erasmus’ Adagia. Versions and Sources

dictionaries

• Covarrubias, Tesoro de la lengua espańola

complete works

• Baltasar Gracián

Kalocsa kincsei

• Zsoltároskönyv
MS 382, 1438 k.

• Szent Pál levelei
MS 371, 1250 k.

 

   

Kalocsa kincsei

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár és a Studiolum Kiadó közös CD-sorozata

• 
1. kötet: Zsoltároskönyv, MS 382
  (Csehország, 1438 k.)
• 2. kötet: Petrus Lombardus
  glosszái Pál apostol leveleihez,
  MS 371 (Párizs, 1250 k.)

 

 

A Kalocsai Főszékesegyházi
Könyvtár története

A jelenlegi könyvtár elődei a középkori káptalani- és érseki magánkönyvtárak voltak. Szent István korától kezdődően a 16. század elejéig feltehetően már 300-400 kötet kódexet és ősnyomtatványt gyűjtöttek össze Kalocsán, melyeket elsősorban a főszékesegyházi iskola tanárai, diákjai és az egyházmegye papjai használtak. 1526-ban Tomori Pál érsek elesett a mohácsi csatában, majd 1529-ben a török felégette Kalocsa városát. A káptalan tagjai elmenekültek, és magukkal vitték értékeiket, könyveiket. A középkori gyűjteményből csak két ősnyomtatvány került vissza a 20. század elején Kalocsára, néhány példányt a világ más könyvtáraiban őriznek, a legtöbb könyvnek azonban – elsősorban a török idők viszontagságai következtében – nyoma veszett.

A 18. század elején az egyházmegyét újjáépítő érsekek első teendői közé tartozott a káptalan újjászervezése. A Főszékesegyházi Káptalan tagjai, a kanonokok voltak az érsekek első munkatársai, s az ő hiteleshelyi- és liturgikus tevékenységükhöz, a szemináriumban folyó oktatáshoz, és az érsekek egyházkormányzati munkájához egyaránt könyvekre volt szükség. A káptalan 18. századi könyvtárának állományáról tanúskodnak a fennmaradt leltárkönyvek és katalógusok. Az egyik legkorábbi leltárkönyvet Házy György olvasókanonok készítette a káptalani könyvtár állományáról 1752-ben. A leltárkönyvben 287 mű szerepel, összesen 602 kötetben.

A 18. századi káptalani gyűjteményt elsősorban az egyházmegye papsága használta. A könyvkölcsönzéseket a leltárkönyv mellékletében található elismervények bizonyítják. Az egyik elismervény szerint 1776-ban a retorika professzora Ambrosius Calepinus nyolcnyelvű szótárát, valamint Seneca és Cicero műveit kölcsönözte a káptalan könyvtárából.

A korszak egyik legkiemelkedőbb bibliofil érseke Patachich Ádám (1776-1784) 19 ezer kötetes könyvtárát az 1784-ben kelt alapító okirat szerint az egyházmegyére hagyományozta. Rendelete értelmében egy intézményben egyesült az érsekek könyvtára a káptalan könyvtárával, melynek további fenntartásáról és kezeléséről is gondoskodott, e célra tett alapítványával. A Könyvtár a továbbiakban a kalocsai érsekek és a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan közös tulajdona, hivatalos elnevezése: Bibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis, azaz Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár lett.

Patachich Ádám utóda az érseki székben Kollonich László (1787-1817), aki folytatta elődje könyvgyűjtő tevékenységét. Számos kötetet vásárolt a II. József által feloszlatott szerzetesrendek könyvtáraiból, könyvbeszerzései gyakran a kultúrtörténeti értékek mentését célozták. 1791-től Katona István történetíró segítette Kollonich érseket könyvbeszerzéseiben. Az ő szakértelmének és könyvismeretének is köszönhető, hogy ekkoriban számos történelmi-, földrajzi-, valamint tudománytörténeti vonatkozású kötettel gyarapodott a gyűjtemény.

A 19. század elején a könyvtár állománya már meghaladta a 42 ezer kötetet. Sokan látogattak Kalocsára, hogy megtekinthessék a barokk teremkönyvtárat és a ritkaságokat. Az 1813-tól vezetett vendégkönyv bejegyzései szerint például Czuczor Gergely, Rómer Flóris, Trefort Ágoston valamint Munkácsy Mihály és felesége is járt a könyvtárban.

A későbbiekben az állomány már többnyire csak érseki, kanonoki hagyatékokból bővült. A 19. sz. második felében – az iskolahálózat kiépülésének következtében – megnőtt az olvasók, kölcsönzők száma. A 19-20. század érsekei koruk irodalmi termékeivel gyarapították a könyvtárat, közülük kiemelkedik Haynald Lajos bíboros érsek, kiváló tudós-botanikus és könyvgyűjtő. Császka György érsek történelmi, genealógiai, heraldikai könyveket gyűjtött, Várossy Gyula érsek történelem és irodalomkutató volt. Könyvhagyatéka e tárgykörből magyar, német, francia, angol nyelvű. Grősz József érsek hagyatékát modern lelkipásztori és Szentírás-tudománnyal foglalkozó művek alkotják.

A mai állomány kb. 130.000 kötetet tartalmaz. A régi könyvek az összállományból mintegy 90.000 kötetet tesznek ki. A könyvtár több mint 800 kötetes kéziratgyűjteményében 64 középkori kódex (11-16. sz.) található. Tartalmuk igen változatos, hiszen van közöttük Szentírás, zsoltároskönyv, szerzetesrendi szabályzat, egyházi beszédgyűjtemény, de orvosi, jogi, csillagászati és történelmi művek is.

A gyűjtemény legszebb művészi díszítésű kéziratos példányát mutatja be CD-sorozatunk első darabja. A kódexet Patachich Ádám kalocsai érsek (1776-1784) az 1782-es bécsi aukción vásároltatta meg. Ugyanabban az évben, amikor a kalocsai káptalani könyvtárat egyesítve magánkönyvtárával, megalapította a Főszékesegyházi Könyvtárat.

 

Send us your commentary

Commentaries: 0

 

last minute

• Register to receive our news!

• 5.4: RSA: A Recapitulation

• 4.4: DVD edition of Covarrubias, Tesoro de la lengua espańola

• 18.3: Treasures of Kalocsa, Vol. 1: Psalterium MS 382

more...

silva

Discreet Reader

Sancho Panza and the Turtle

An Encounter with the Inquisition

Phoenix on the top of the palm tree

Canis reversus

His Master’s Voice

Virgil’s best verse

To eat turtle or not to eat it

blog of studiolum

•  Chinatown

•  Un viaje a la mente barroca

•  Unde Covarrubias Hungaricč didicit?

more...

open library

• Bibliography of Hispanic Emblematics

• Horapollo, Hieroglyphica 1547

• Alciato, Emblemata 1531

• The Album Amicorum of Franciscus Pápai Páriz

• Ludovicus Carbo, De Mathiae regis rebus gestis (c. 1473-75)

• Epistolary of Pedro de Santacilia y Pax

medio maravedí

Texts and Studies of Medieval and Golden Age Spanish Literature